1.  INSCHRIJVINGEN Inschrijven kan enkel via de officiële website van SPORT-TREK vzw (www.sport-trek.be). Een inschrijving is pas geldig als alle vereiste gegevens van de deelnemer volledig en correct worden ingevuld op het online inschrijvingsformulier. Als gevolg van het sportieve en avontuurlijke karakter van de vakantiestages, worden ingeschreven deelnemers verondersteld goed te kunnen fietsen en zwemmen, alsook te kunnen deelnemen aan alle andere sportactiviteiten. Indien dit niet het geval is, dient dit bij inschrijving duidelijk gemeld te worden aan de organisatie. Medische bijzonderheden dienen bij inschrijving aan de organisatie bekend gemaakt te worden. Door de aanvraag tot inschrijving in te dienen verklaart de inschrijver zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van SPORT-TREK vzw. Binnen de 5 werkdagen na inschrijving ontvangt de inschrijver per e-mail een inschrijvingsbevestiging en een reiscontract met uitnodiging tot betaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschotbedrag via een overschrijving met gestructureerde mededeling. De uiterlijke inschrijvingsdatum is 31 mei 2019. Per uitzondering kan na deze datum alsnog ingeschreven worden in onderling overleg met de organisatie. Als een vakantiestage volzet is, worden deelnemers automatisch op een wachtlijst geplaatst. Wie op de wachtlijst terecht komt, wordt hier per e-mail van op de hoogte gebracht. 2.  TERUGBETALINGSMOGELIJKHEDEN Fiscale aftrekbaarheid - Een vakantiestage voor kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar tot een maximumbedrag van € 11,20 per dag per kind. Een fiscaal attest wordt op aanvraag per e-mail bezorgd. Terugbetaling door ziekenfonds – Deelname aan een vakantiestage geeft vaak recht op een teruggave van de mutualiteit. Een terugbetalingsattest wordt op aanvraag per e-mail bezorgd. 3.  BETALINGEN Alle betalingen dienen via een overschrijving met gestructureerde mededeling overgemaakt te worden op het rekeningnummer BE52 3631 3762 0509 (ING België). Het voorschotbedrag bedraagt 30% van het totale reisbedrag (excl. kortingen) en dient ten laatste 10 dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging en het reiscontract betaald te worden. Het overige en nog verschuldigde saldobedrag dient ten laatste op 31 mei 2019 betaald te worden. De inschrijver kan ervoor opteren om eerst het voorschotbedrag te betalen en later het overige saldobedrag of de inschrijver kan ervoor kiezen om het totale reisbedrag in één keer over te maken. Betaalt de inschrijver het totale bedrag in één keer, dan dient dit te gebeuren ten laatste 10 dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging en het reiscontract. Bij nalatigheid of laattijdigheid van betaling na de uiterste betaaldatum kan de organisatie beslissen om de inschrijving automatisch te laten vervallen en zal, in geval van een volgeboekte vakantiestage, de verworven plaats van de betreffende deelnemer worden afgestaan aan de volgende deelnemer op de wachtlijst. 4.  ANNULERINGEN SPORT-TREK vzw is gerechtigd om bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht de aangeboden vakantiestages te annuleren. In dat geval wordt de inschrijver hier uiterlijk op 1 juni 2019 op de hoogte van gebracht en heeft de inschrijver recht op een integrale restitutie van de betaalsom. Indien de inschrijver de deelname aan een vakantiestage wenst te annuleren, gelden de volgende regels: - annulering t.e.m. 60 dagen voor vertrek: 70% restitutie van het totale reisbedrag - annulering van 60 t.e.m. 30 dagen voor vertrek: 40% restitutie van het totale reisbedrag - annulering van 29 t.e.m. 10 dagen voor vertrek: 10% restitutie van het totale reisbedrag - annulering vanaf 9 dagen tot vertrek: geen restitutie meer mogelijk Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, gestaafd door een medisch attest, blijft de annuleringsvergoeding beperkt tot € 25,00 administratiekosten. De inschrijver kan de vakantiestage annuleren door een annuleringsmail te sturen naar info@sport-trek.be. De datum waarop de e-mail wordt verstuurd, geldt als annuleringsdatum. Telefonische of mondelinge annulatie dient om geldig te zijn binnen de 2 werkdagen schriftelijk bevestigd te worden. De deelnemer kan bij annulering zijn of haar inschrijving overdragen aan een andere persoon, mits deze voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden. Deze overdracht is bovendien pas geldig na goedkeuring door de organisatie. 5.  VERZEKERING SPORT-TREK vzw onderschrijft voor elke deelnemer een verzekering tegen lichamelijke ongevallen. Deze verzekering kan tussenkomen in de kosten van medische verzorging bij eventuele kwetsuren, opgelopen tijdens de stage-activiteiten waaraan een deelnemer heeft geparticipeerd. Deze polis bevat echter een vrijstelling ten bedrage van € 50,00, die steeds ten laste is van de deelnemer. Opzettelijke beschadigingen door een deelnemer tijdens de vakantiestage zijn steeds ten laste van de deelnemer. Een annulatieverzekering is niet inbegrepen in de deelnameprijs. 6.  GEDRAGSCODE Rookgedrag, alcoholconsumptie en/of druggebruik is voor alle deelnemers ten strengste verboden tijdens de vakantiestage. Als meegedeelde stageregels en/of -afspraken door een deelnemer onvoldoende nageleefd of overtreden worden, is de kampleiding steeds gerechtigd om passende sancties uit te vaardigen en de persoon in kwestie deelname aan stage- activiteiten te ontzeggen. 7.  DIEFSTAL EN VERLIES VAN VOORWERPEN SPORT-TREK vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan bagage of andere persoonlijke bezittingen van de deelnemer. Verloren voorwerpen worden na afloop van de vakantiestage maximaal 1 jaar gestockeerd door de organisatie. Verloren voorwerpen kunnen op afspraak worden afgehaald op de maatschappelijke zetel van SPORT-TREK vzw. 8.  PRIVACY De persoonsgegevens van elke deelnemer komen terecht in de databank van SPORT-TREK vzw. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden (privacywet van 08/12/1992), tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten of tenzij de inschrijver zich hier voorafgaand mee akkoord heeft verklaard. De inschrijver heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die SPORT-TREK vzw over de deelnemer heeft om foute gegevens te corrigeren of om bepaalde persoonsgegevens te laten schrappen. Men kan dit recht benutten door per e-mail contact op te nemen met de organisatie. Tijdens elke vakantiestage worden foto’s en video-opnames gemaakt van de deelnemers tijdens de activiteiten. Deze beelden kunnen gebruikt worden ten behoeve van promotie- en reclamedoeleinden. Indien de ouder(s) of deelnemer hier bezwaar tegen heeft, wordt hij of zij verzocht de organisatie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 9.  KLACHTEN Elke klacht moet om geldig te zijn ten laatste 5 werkdagen na het beëindigen van de vakantiestage schriftelijk overgemaakt worden aan SPORT-TREK vzw. De klacht wordt behandeld binnen de 30 werkdagen na ontvangst. Indien de indiener van de klacht zich niet kan verzoenen met de oplossing die aan de klacht gegeven wordt, kan hij zich uitsluitend wenden tot de rechtbank van Brugge. 10.  BIJZONDERHEDEN EN DIVERSEN SPORT-TREK vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele programmawijzigingen van de stage-activiteiten. In het geval van een wijziging in het programma is geen enkele terugbetaling mogelijk. SPORT-TREK vzw is gerechtigd om de algemene voorwaarden van de organisatie jaarlijks te wijzigen en van toepassing te verklaren. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een nieuwe vergelijkbare en gewettigde bepaling.
© 2017               Algemene voorwaarden  |  Disclaimer  |  Privacy