© 2019              Algemene voorwaarden  |  Disclaimer  |  Privacy
1.  ALGEMEEN Deze   disclaimer   en   het   gebruik   van   www.sport-trek.be   worden   uitsluitend   beheerst   door   het   Belgisch   recht.   Elk   geschil   dat   uit   deze gebruiksvoorwaarden    voortvloeit,    wordt    voor    de    hoven    en    rechtbanken    van    Brugge    gebracht.    Indien    een    bepaling    van    deze disclaimer   onwettig,   nietig   of   niet   afdwingbaar   is,   dan   wordt   deze   bepaling   geacht   niet   te   bestaan   en   doet   ze   geen   afbreuk   aan   de geldigheid   en   afdwingbaarheid   van   alle   overige   bepalingen.   SPORT-TREK   vzw   behoudt   zich   het   recht   om   deze   disclaimer   bij   te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen. 2.  GEBRUIKSVOORWAARDEN Deze   website    is    eigendom   van    SPORT-TREK   vzw.    De    toegang    tot    of    het    gebruik   van    deze   website    is    ondergeschikt    aan    de onderstaande   gebruiksvoorwaarden.   Door   deze   website   te   betreden   of   te   gebruiken   stemt   u   in   met   deze   disclaimer.   SPORT-TREK vzw    verleent    u    toegang    tot    www.sport-trek.be    en    publiceert    op    de    website    ter    informatie    teksten,    afbeeldingen    en    andere materialen.    SPORT-TREK   vzw    behoudt    zich    daarbij    het    recht    om    op    elk    moment    de    inhoud    aan    te    passen    of    onderdelen    te verwijderen   zonder   daarover   aan   u   mededeling   te   hoeven   doen.   De   informatie   op   www.sport-trek.be   is   bedoeld   als   vrijblijvend   en niet   als   een   concreet   aanbod   om   een   overeenkomst   te   sluiten.   Overeenkomsten   worden   alleen   gesloten   door   aanvaarding   van   een als zodanig aangeduide offerte van SPORT-TREK vzw. 3.  AUTEURSRECHTEN De volledige   inhoud van   deze website   en   het   eigendom van   SPORT-TREK vzw worden   beschermd   door   het   auteursrecht.   Zonder   de uitdrukkelijke   schriftelijke   toestemming   van   de   organisatie   is   het   strikt   verboden   om   de   inhoud   te   kopiëren,   behalve   voor   niet- commercieel   individueel   gebruik.   Ook   nadien   mag   de   inhoud   niet   worden   gekopieerd,   gereproduceerd   of   op   enige   andere   wijze worden herverdeeld. Behoudens   andersluidende   bepaling   is   het verboden   informatie,   tekst   of   documenten   op   deze website   of   eender welk   deel   daarvan in   elektronische   of   gedrukte   vorm   te   kopiëren,   laten   zien,   downloaden,   verdelen,   wijzigen,   reproduceren,   opnieuw   publiceren   of doorzenden,   alsook   om   afgeleid   werk   te   creëren   op   basis   van   de   afbeeldingen,   tekst   of   documenten   op   de   website.   Elke   kopie   van deze website of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgeving inzake eigendom vermelden. 4.  HANDELSMERKEN Alle   productnamen   zijn   handelsmerken van   SPORT-TREK vzw.   Het   gebruik van   deze   handelsmerken   is   uitdrukkelijk verboden   en   kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken. 5.  BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID SPORT-TREK   vzw   spant   zich   in   om   de   inhoud   van   www.sport-trek.be   zo   vaak   mogelijk   te   actualiseren.   Ondanks   deze   zorg   en aandacht   is   het   mogelijk   dat   inhoud   onvolledig   of   onjuist   is.   De   op   de   website   aangeboden   materialen   worden   aangeboden   zonder enige    vorm    van    garantie    of    aanspraak    op    juistheid.    Deze    materialen    kunnen    op    elk    moment    wijzigen    zonder    voorafgaande mededeling    van    de    organisatie.    In    het    bijzonder    zijn    alle    prijzen    op    www.sport-trek.be    onder    voorbehoud    van    typ-    en programmeerfouten.   Voor   de   gevolgen   van   dergelijke   fouten   wordt   geen   aansprakelijkheid   aanvaard.   Geen   overeenkomst   komt   tot stand   op   basis   van   dergelijke   fouten. Voor   op   www.sport-trek.be   opgenomen   hyperlinks   naar   websites   of   diensten   kan   SPORT-TREK vzw   nimmer   aansprakelijkheid   aanvaarden.   SPORT-TREK   vzw   kan   bovendien   in   geen   geval   aansprakelijk   worden   gesteld   voor schade,   inclusief   directe   of   incidentele   schade,   die voortvloeit   uit   het   betreden   of   gebruiken van   deze website,   uit   de   onmogelijkheid om    de    website    te    gebruiken    of    voor    fouten    of    weglatingen    in    de    inhoud    op    deze    website.    De    organisatie    verwerpt    alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van websites van derden die met deze website verbonden zijn.